Begravning

Begravningspastoral för Kyrkhults församling i Olofströms kommun

Antagen av kyrkorådet 2009 10 22

Kyrkhults församling har en kyrka från 1865 med kringliggande kyrkogård.

Med begravningsverksamhet menar vi hela processen från bokning av tid för begravningsgudstjänsten/begravningsceremonin, eventuell bokning av lokal för minnesstund, visning av gravplats, sorgesamtal med präst eller diakon, genomgång med präst inför begravningsgudstjänsten, gravgrävning, förberedelse inför begravningsgudstjänsten och genomförande av akten.  I begravningsverksamheten ingår också anteckningar i kyrkobokföringsregistret och utfärdande av gravbrev.

 

Det är varje medarbetares ansvar att utföra sina uppgifter på ett professionellt, etiskt riktigt och engagerat sätt.

Kyrkorådets ansvar inom begravningsverksamheten är att lägga fast riktlinjer för verksamheten. 

För anhörigas första kontakt med församlingen i samband med dödsfall och frågor kring begravning finns flera möjligheter, beroende på angelägenhetsgrad och tidpunkt på dygn och veckodag.

Församlingens expedition är öppen för besök och telefontid vanligtvis vardagar kl 10-12. När expeditionen är stängd finns telefonsvarare som meddelar tjänstgörande prästs direkta telefonnummer för akuta eller i övrigt angelägna själavårdsärenden.

kyrkogårdsexpeditionen. Säkrast måndag-fredag kl 9.00-9.30. Någon av kyrkvaktmästarna kan som regel nås per telefon även andra tider under dagen. Telefon: 770010

Via församlingens hemsida kan man också få information kring begravningsverksamheten samt hitta direkttelefonnummer och e-postadresser till de flesta medarbetarna.

Kyrkan är som regel öppen vardagar kl. 09-15 året runt,

samt lör-sön kl. 10-17 under maj-sept.

 

Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga på Kyrkhults kyrkogård är god, trots relativt stora nivåskillnader. Som alternativ till trappor finns alltid trapplösa gångar, om än ibland via en viss omväg. De större gångarna är hårdbelagda med asfalt.  I direkt anslutning till kyrkogården finns flera parkeringsplatser strategiskt placerade. Det finns också möjlighet att ta sig in på kyrkogårdens olika gravkvarter med handikappfordon. Dessutom finns det bänkar utplacerade på många platser.

Kyrkan har godkänd tillgänglighetsanpassning.

De vanligaste begravningsformerna är kistbegravning i kistgravplats och urnbegravning i urngravplats. Det innebär att man får en egen gravplats som den eller de som utsetts till gravrättsinnehavare har ansvar för och själva får sköta. Man kan också mot betalning uppdra åt församlingen att vårda graven.

Minneslunden är en helt anonym begravningsform där man inte har någon egen gravplats och ingen gravsten. I stället finns det särskilda utrymmen för placering av lösa blommor eller gravljus av engångskaraktär.  Minneslunden togs i bruk 1985.

Askgravlund

Gravskicket askgravlund är ett nytt alternativ för gravsättning som närmast speglar ett mellanting mellan traditionell gravplats och minneslund. Till skillnad från minneslunden är askgravlunden inte anonym, utan som anhörig vet man var graven finns. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Två resta diabasblock är avsedda att bära namnbrickor i brons med de gravsattas namn. Askgravlunden invigdes i september 2011.

Läs mer om askgravlunden här.

 

Begravningsplats för muslimska trosbekännare  finns i grannförsamlingen Jämshög, med vilken Kyrkhults församling har ett särskilt avtal.

 

Begravningsgudstjänsten styrs av Svenska kyrkans handbok. Det innebär att ramen för utformningen finns där och att det samtidigt finns en öppenhet för att gudstjänsten blir personligt präglad. I förberedelserna inför begravningsgudstjänsten är det naturligt att prästen som ansvarar för gudstjänsten i god tid träffar de anhöriga och att man tillsammans planerar den.

Tacksägelsen för den avlidne äger som regel rum vid söndagens huvud-gudstjänst, och själaringningen äger rum vardagar kl 9.30.  Detta gäller endast för medlemmar i Svenska kyrkan.

 

När ett stoft kremeras och blir till aska och läggs i en urna som ska gravsättas i en gravplats, sker urnnedsättning oftast några veckor efter själva begravnings-ceremonin. Urnnedsättningen sker genom en enkel ceremoni, som regel med hjälp av kyrkovaktmästare. Om man så önskar medverkar också en präst. När aska nedlägges i minneslunden sker detta av kyrkogårdspersonalen utan anhörigas närvaro, eftersom detta är en anonym gravsättningsform.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST sker i första hand på fredagar. Även andra veckodagar kan förekomma.

Efter begravningsgudstjänsten är prästen gärna med vid eventuell minnesstund, om de anhöriga så önskar.

 

Vid BORGERLIG BEGRAVNING är det ofta begravningsbyrån som anlitar begravningsförrättare. Församlingen tillhandahåller då lokal i Mariakapellet.

 

Klockringning i samband med begravning äger bara rum vid kyrklig begravning eftersom den är förknippad med gudstjänsten, och en borgerlig begravning är inte en sådan. Likaså vill vi respektera den avlidnes önskan om denne har utträtt ur Svenska kyrkan och därmed inte vill ha en begravning enligt Svenska kyrkans ordning, även om de anhöriga har en annan önskan. Det är endast kyrkoherden i församlingen som i så fall kan medge att de anhörigas önskan tillgodoses.

 

Om de anhöriga eller den avlidne önskar begravningspräst eller kyrkomusiker som inte finns i församlingens tjänst är det inte heller några problem. Däremot får dödsboet av princip själv stå för den kostnaden det kan innebära om inte det inomkyrkliga clearingavtalet gäller. Kyrkoherden beslutar om detta i varje enskilt fall.

 

För att tillgodose och bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan men ändå betalar begravningsavgift finns det ett särskilt begravningsombud som utses av Länsstyrelsen på förslag från kommunen. Begravningsombudet deltar i kyrkorådets sammanträden i ärenden som berör begravningsverksamheten.

Nuvarande begravningsombud är Sivert Eklundh, tel. 0708-92 38 19.

 

I samband med begravning är det av yttersta vikt att alla som på något sätt är engagerade i begravningsverksamheten också fullgör sina uppgifter på ett etiskt och moraliskt ansvarsfullt sätt. Därför utbildas all personal i de etiska riktlinjer som församlingen i all sin verksamhet har förpliktigat sig att leva upp till. Att så är fallet säkras förutom genom utbildning också genom samtal i olika arbetsgrupper och genom den arbetsplatskultur som kyrkoråd, chef och arbetsledare skapar och vidmakthåller.

 

Vid gravgrävning används den typ av säkerhetsutrustning som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett betryggande och säkert sätt. De flesta gravar grävs med grävmaskin. Erfaren personal medverkar alltid vid gravgrävning och återfyllning.

 

Återfyllningen sker med stor försiktighet med lite jord åt gången så att inte kistan skadas. En gravkulle bildas eftersom kistan naturligtvis tar en del av den plats som tidigare var jord.

 

Varje medarbetare, anställd av Kyrkhults församling, och som i sin uppgift har att arbeta med begravningsverksamheten, har utrymme i sin tjänst att få stanna upp för att lyssna och prata med människor de möter om och kring begravningsverksamheten.

 

ETISKA REGLER FÖR KREMATORIEVERKSAMHETEN.  Karlshamns krematorium har Kyrkhults församling inom sitt upptagningsområde. De etiska regler som är fastställda för krematorieverksamheten uppfyller de krav som antagits av Svenska kyrkans församlingsförbund.